Tipy na výlety
On-line rezervace

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně - BESKYDY

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně je tvořena rozsáhlým vertikálním jeskynním systémem, který se nachází na jihovýchodním svahu hory Kněhyně (1257 m) v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských Beskydech, asi 750 m pod vrcholem v nadmořské výšce 1045-1050 m. Vstupní otvor je situován ve stupňovitém reliéfu úbočí jižního svahu se sklonem 30-35° asi 50 m nad lesní cestou.

Výměra prostoru vymezeného na povrchu:
1,00 ha.

Katastrální území:
Čeladná, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy

Vyhlášeno:
1990

Motiv ochrany

Nepřístupná pseudokrasová (puklinová, rozsedlinová) jeskyně, ojedinělá zoologická lokalita a významné zimoviště netopýři. Předmětem ochrany je zachování jedinečného fenoménu - pískovcového pseudokrasu značných rozměrů v centrální oblasti výskytu mocných godulských vrstev s nejhlubší pseudokrasovou propastí v České republice.

Geologie

Jeskyně je výsledkem tektonických pochodů ve flyšových horninách v období třetihor, preglaciálních pochodů (období zalednění) a současných svahových procesů. Svahovým rozekláním rozpukaných bloků godulských pískovců vznikl chaotický systém puklin a podzemních prostor bez druhotné krasové výzdoby. Vznikají zde rozsáhlé skalní sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou vázány rozsedlinové pseudokrasové jeskyně a propasti. Propasťovitá puklinová jeskyně je nejhlubší lokalitou tohoto typu v Západních Karpatech (hloubka 57,5 m). Délka chodeb vytvořených v několika patrech je 280 m. Jeskyně má tři vstupy, které však mezi sebou nejsou průlezně propojeny, hlavní vstup je opatřen uzamykatelnou mříží. Celý jeskynní systém je vytvořen na tektonické puklině zasahující minimálně 70 m do hloubky masívu. Jedninou výzdobou v jeskyni je 12 cm dlouhá „ploutev”, která vznikla usazením jemných částeček jilů a vyluhovaného hydrogenuhličitavu vápenatého ze slabě vápnitých flyšových hornin. Kněhyňská jeskyně je typickým příkladem vzniku pseudokrasu v Beskydech.

Botanika

Na lokalitě se nacházejí zbytky bukového porostu. V bylinném patře se vyskytují běžné druhy, např. brusnice borůvka, papratka horská, papratka samičí, třtina chloupkatá, věsenka nachová aj.

Zoologie

Kněhyňská jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Spolu s Čertovou dírou a Cyrilkou patří k nejvýše položeným zimovištím v České republice. Pravidelně zde zimuje netopýr velký, nepravidelně pak netopýr brvitý, netopýr řasnatý, netopýr ušatý, netopýr severní , netopýr vodní, netopýr vousatý a kriticky ohrožený druh vrápenec malý. Jeskyně je také místem výskytu zajímavé fauny pavouků a dalších bezobratlých živočichů. Je to dáno zvláštním poměrně stálým avšak během roku se měnícím jeskynním mikroklimatem. Aby nedocházelo k rušení netopýrů a narušování jedinečného mikroklimatu, je vchod do jeskyně uzavřen mříží. Dalším důvodem tohoto opatření je skutečnost, že vývoj jeskyní nebyl dosud ukončen a dochází zde k posunu kamenných bloků a k možnému řícení stropů (například v jeskyni Cyrilka došlo k zavalení vchodu v roce 1998).

Upozornění

Důrazně žádáme návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti a také ochrany vzácných netopýrů nevstupovali do jeskyně!

Zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedie.

Služby hotelu

 • zdarma parkoviště
 • zdarma wi-fi v areálu hotelu
 • úschovna cenných předmětů
 • vybavení pro školení
 • pronájem sálu a prostor
 • k dispozici TV, Hi-Fi, Flipchart, dataprojektor, video
 • možnost zapůjčení DVD
 • půjčení a úschova jízdních kol
 • informační a propagační materiály
 • tipy na výlety v regionu
 • sleva pro stálé klienty

Chci zasílat novinky na email:

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení
Back to top