Příroda
 

Přírodní rezervace Smrk - BESKYDY

Přírodní rezervace Smrk zahrnuje vysokohorský smrkový les a smíšené porosty ve vrcholové a podhřebenové
oblasti na prudkých jihovýchodních a severozápadních svazích izolovaného masívu Smrku (1276 m). Nachází
se v nadmořské výšce 890 - 1276 m, v Radhošťské hornatině, asi 3,5 km jihozápadně od obce Ostravice.

Výměra:
337,68 ha

Katastrální území:
Čeladná, Ostravice I a Ostravice II, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy

Vyhlášeno:
1996

Motiv ochrany

Zbytky přirozených smrkových bučin s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu se zachovanými dynamickými
procesy probíhajícími v přirozených ekosystémech. Střídají se různé typy přírodních stanovišť od
pramenišť po kamenité až balvanité sutě.

Geologie

Území je součástí flyšového pásma západních Karpat, spadá do oblasti mohutného vývoje vlastních
godulských vrstev. Ploché temeno leží v nejvyšší úrovni beskydského zarovnání. Na prudkých severních
a západních svazích probíhá intenzivní fluviální modelace terénu. Severní svahy jsou pokryty
balvanitou sutí, místy charakteru kamenného moře, jižní hlinitějším pláštěm zvětralin. Na
severní hraně temene vznikl výrazný 6 m vysoký mrazový srub. Na jižním svahu Smrku,
mimo území rezervace, se nachází malá pseudokrasová puklinová jeskyně
s úzkou chodbou dlouhou 6,5 m.

Botanika

Nejcennějšími složkami přírodní rezervace jsou zbytky přirozených porostů ve věku 200 - 230 let blízké
původním beskydským lesům jak svým druhovým složením, tak tloušťkově i výškově
rozrůzněnou porostní výstavbou. Ponechávají se zde stojící souše, vývraty a zlomy,
které jsou nezbytnou podmínkou pro přirozenou obnovu vysokohorského lesa. V přirozených
částech porostů se zachoval vzácný horský ekotyp původního beskydského smrku, který
vyniká velikostí a úzkou štíhlou korunou. Dalším porostním typem jsou uměle založené stejnověké
smrčiny v podhřebenové části a kleč vysazená na hřebenu v místech bývalých pastvin. Severní
úbočí Smrku pod hranicí PR bylo v 80. letech odlesněno po odumření velké části porostů oslabených
imisemi a teplotním zvratem na sklonku roku 1978. Mezi vzácnější druhy horské květeny patří např.
oměj tuhý moravský, oměj pestrý, čípek objímavý, podbělice alpská a kamzičník rakouský.
Na skalních výchozech vzácně roste sleziník zelený.

Zoologie

Rozsáhlý lesní komplex odlehlého horského masívu poskytuje vhodné životní podmínky živočišným
druhům náročným na klid. Doposud zde přežívá tetřev hlušec, hnízdí jeřábek lesní, datel černý,
strakapoud velký, žluna šedá, jestřáb lesní, puštík obecný, kos horský, pěvuška modrá, rehek
zahradní. Do horských lesů Smrku zalétají čáp černý a krkavec velký. V posledních letech byl na
území rezervace potvrzen vzácný puštík bělavý. Z drobných savců se vyskytuje např. silně ohrožená
myšivka horská, která patří ke glaciálním reliktům. Oblast Smrku je trvalým biotopem vzácného rysa
ostrovida a přitahuje další velké šelmy, které do Beskyd přecházejí ze Slovenských hor. Několikrát
zde byl zjištěn medvěd hnědý a v lesích na jižním úpatí byly pozorovány stopy vlka.
Z běžné lovné zvěře se vyskytuje jelen evropský, srnec obecný a zajíc polní.

Management, ohrožení, návrhy opatření

Většina lesních porostů byla v minulosti hospodářsky využívána a především v podhřebenové části došlo
k výrazné změně druhové skladby. Vrcholové partie jsou dlouhodobě ovlivňovány exhaláty,
mimo jiné z blízkých Třineckých železáren. Péče o území je zaměřena na posílení populací
ustupujících druhů dřevin z přirozených skladeb s následnou ochranou proti zvěři.
Rezervace je přístupná pouze po značených turistických cestách, hřebenovou partií přes vrchol
Smrku prochází červeně značená trasa z Ostravice do Horní Čeladné a dále až na Radhošť.
Na vrcholu se nachází pomníček Johna Lennona a Jana Palacha.

Zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedie, CHKO Beskydy


Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení