Příroda
 

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně - BESKYDY

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně je tvořena rozsáhlým vertikálním jeskynním systémem, který se
nachází na jihovýchodním svahu hory Kněhyně (1257 m) v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských
Beskydech, asi 750 m pod vrcholem v nadmořské výšce 1045-1050 m. Vstupní otvor je situován
ve stupňovitém reliéfu úbočí jižního svahu se sklonem 30-35° asi 50 m nad lesní cestou.

Výměra prostoru vymezeného na povrchu:
1,00 ha.

Katastrální území:
Čeladná, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy

Vyhlášeno:
1990

Motiv ochrany

Nepřístupná pseudokrasová (puklinová, rozsedlinová) jeskyně, ojedinělá zoologická lokalita a významné
zimoviště netopýři. Předmětem ochrany je zachování jedinečného fenoménu - pískovcového pseudokrasu
značných rozměrů v centrální oblasti výskytu mocných godulských vrstev s nejhlubší pseudokrasovou
propastí v České republice.

Geologie

Jeskyně je výsledkem tektonických pochodů ve flyšových horninách v období třetihor, preglaciálních
pochodů (období zalednění) a současných svahových procesů. Svahovým rozekláním rozpukaných
bloků godulských pískovců vznikl chaotický systém puklin a podzemních prostor bez druhotné
krasové výzdoby. Vznikají zde rozsáhlé skalní sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou vázány
rozsedlinové pseudokrasové jeskyně a propasti. Propasťovitá puklinová jeskyně je nejhlubší
lokalitou tohoto typu v Západních Karpatech (hloubka 57,5 m). Délka chodeb vytvořených
v několika patrech je 280 m. Jeskyně má tři vstupy, které však mezi sebou nejsou průlezně
propojeny, hlavní vstup je opatřen uzamykatelnou mříží. Celý jeskynní systém je vytvořen na tektonické
puklině zasahující minimálně 70 m do hloubky masívu. Jedninou výzdobou v jeskyni je 12 cm dlouhá
„ploutev”, která vznikla usazením jemných částeček jilů a vyluhovaného hydrogenuhličitavu vápenatého
ze slabě vápnitých flyšových hornin. Kněhyňská jeskyně je typickým příkladem
vzniku pseudokrasu v Beskydech.

Botanika

Na lokalitě se nacházejí zbytky bukového porostu. V bylinném patře se vyskytují běžné druhy,
např. brusnice borůvka, papratka horská, papratka samičí, třtina chloupkatá, věsenka nachová aj.

Zoologie

Kněhyňská jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Spolu s Čertovou dírou a Cyrilkou patří
k nejvýše položeným zimovištím v České republice. Pravidelně zde zimuje netopýr velký, nepravidelně
pak netopýr brvitý, netopýr řasnatý, netopýr ušatý, netopýr severní , netopýr vodní, netopýr
vousatý a kriticky ohrožený druh vrápenec malý. Jeskyně je také místem výskytu zajímavé
fauny pavouků a dalších bezobratlých živočichů. Je to dáno zvláštním poměrně stálým avšak
během roku se měnícím jeskynním mikroklimatem. Aby nedocházelo k rušení netopýrů a narušování
jedinečného mikroklimatu, je vchod do jeskyně uzavřen mříží. Dalším důvodem tohoto opatření je
skutečnost, že vývoj jeskyní nebyl dosud ukončen a dochází zde k posunu kamenných bloků a k
možnému řícení stropů (například v jeskyni Cyrilka došlo k zavalení vchodu v roce 1998).

Upozornění

Důrazně žádáme návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti a také ochrany vzácných
netopýrů nevstupovali do jeskyně!

Zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedie.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení