Příroda
 

Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn - BESKYDY

Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn zaujímá vrchol a přilehlé prudké svahy Kněhyně (1257 m)

a nehlubokým sedlem oddělený masív Čertova mlýna (1205 m) s hojným výskytem skalních výchozů

a pseudokrasových jevů. Nachází se v nadmořské výšce 940 - 1257 m v Radhošťské hornatině

v Moravskoslezských Beskydech v CHKO Beskydy.

Výměra:
195,02 ha

Katastrální území:
Čeladná, okres Frýdek-Místek
Prostřední Bečva, okres Vsetín

Rok vyhlášení:
1989

Důvod ochrany

Předmětem ochrany je jedinečný zbytek přirozených lesních porostů s bohatou škálou lesních typů

v exponovaných polohách s typickou faunou, flórou a pseudokrasovými jevy.

Pseudokrasové jevy

Na Čertově mlýně se nachází celkem 5 známých pseudokrasových jeskyní o délce od 5 do 74 m, četné skalní výchozy

a útvary. Na jihovýchodních svazích je reliéf členěn v sérii několika podélných prohlubní, které probíhají

souběžně se svahem. Nejvýraznější z těchto rozsedlin je asi 100 m dlouhá a vybíhá od vrcholu Čertova mlýna

jižním směrem, na jižním konci se nachází zajímavý skalní útvar zvaný Čertův stůl. Asi 150 m jjz od vrcholu

se nachází nejdelší (74 m) a zároveň nejhlubší (30 m) jeskyně Čertova díra. Jeskyně je výrazně vertikální,

vytvořena na jediné tektonické poruše se dvěma vchody. Jeskyně Vasko je 30 m dlouhá a má také dva vstupy.

Menší jeskyně Čertův mlýn I až III jsou rozsedlinového a suťového původu.


Při průzkumu v letech 1975 až 1988 byla ve vrcholových partiích objevena řada jeskyní - Mariánka

( celová délka 47 m), převážně vertikální rozsedlinová jeskyně Kyklop (40 m), suťová jeskyně Malý Kyklop

(dutina 3x4 m), patrovitá Žánova jeskyně (20 m), Biskupovka II (16 m). Jeskyně č. 9 má převážně

vertikální průběh o celkové hloubce 13 m, v jejím okolí se nachází několik pseudozávrtů, nevelká jeskyně

č. 10 má celkovou délku prostor 10,5 m.

Asi 750 m jihovýchodně od vrcholu Kněhyně, již mimo území rezervace, se nalézá přírodní památka

Kněhyňská jeskyně s délkou průlezných prostor 280 m a s nejhlubší pseudokrasovou propastí

v ČR zvanou Kněhyňská propast, která je hluboká 57,5 m.


Flóra

Hlavním druhem ve vrcholové části je smrk ztepilý (Picea abies) s dochovanou původní populací vzácného

horského ekotypu a v nižších polohách buk lesní (Fagus sylvatica). K významnějším rostlinným druhům

patří oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum), který se v České republice vyskytuje

pouze v Moravskoslezských Beskydech, kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), mléčivec alpský

(Cicerbita alpina), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), sasanka pryskyřníkovitá

(Anemone ranunculoides), bika lesní (Luzula sylvatica), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius)

a papratka vysokohorská (Athyrium distentifolium). Ze vzácných dřevin se v nejvyšších polohách

vyskytuje rybíz alpský (Ribes alpinum) a rybíz skalní (Ribes petraeum).

Fauna

Na území rezervace byly provedeny výzkumy půdních bezobratlých, střevlíků a obatlovců. Vzácnější druhy

ptactva zastupují jeřábek lesní (Bonasa bonasia), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý

(Dendrocopos leucotos), holub doupňák (Columba oenas), krkavec velký (Corvus corax), lejsek malý

(Ficedula parva) a včelojed lesní (Pernis apivorus). V hřebenových oblastech bývá pozorován také čáp

černý (Ciconia nigra). Z drobných savců se vyskytuje např. myšivka horská (Sicista betulina), rejsek

horský (Sorex alpinus), rejsec černý (Neomys anomalus), hraboš mokřadní (Microtus agrestis),

myšice temnopásá (Apodemus agrarius). Jeskyně Čertova díra je významným zimovištěm netopýrů.

Spolu s jeskyní Cyrilka a Kněhyňskou jeskyní patří k nejvýše položeným zimovištím v České republice.

Provádí se zde pravidelné sčítání netopýrů (Wagner), vyskytují se zde vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros),

netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Vyskytuje se zde rys ostrovid (Lynx lynx), kuna skalní (Martes foina), v poslední letech byl

několikrát pozorován i medvěd hnědý (Ursus arctos).

Do začátku osmdesátých let 20. stol. se v okolí Čertova mlýna vyskytoval a pravidelně rozmnožoval kriticky

ohrožený tetřev hlušec (Tetrao urogallus). V devadesátých letech byl pozorován již jen ojediněle

a druh je zde prakticky před vyhynutím.

Zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedie.


Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení