Příroda
 

Kostel sv. Anny - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Záměr postavit v nově budovaném muzeu v přírodě kostelík, měl již zakladatel muzea Bohumír Jaroněk,
který původně počítal s přenesením nebo kopií kostela z Velkých Karlovic. Záměr se nezdařil,
ale po smrti B. Jaroňka ji převzal jeho bratr Alois. Mecenášem přípravy projektu a také výběru
nejvhodnější předlohy se stal zlínský podnikatel Jan Baťa, který pověřil v polovině třicátých
let architekta Pazofského výběrem vhodného objektu a zpracováním potřebné dokumentace.

Ten před realizací projektu objevil spolu s Aloisem Jaroňkem v archivu olomoucké konzistoře
plány vyhořelého kostela sv. Václava ve Větřkovicích u Příbora, které se staly východiskem
pro další práci. Navštívil také spolu s tesařským mistrem Fabiánem všechny dřevěné kostely
v okolí a vybíral typické znaky všech staveb – profil věže, půdorys lodi a presbyteria,
vnitřní uspořádání a řešení stěn a stropu. Plány, které pak zpracoval, byly předány
Musejnímu spolku, který začal shromažďovat prostředky na realizaci náročné stavby.
Architekt Pazofský projektoval muzejní kostelík jako roubenou stavbu, s podsíní
obíhající na její jižní a východní straně, mohutnou patrovou zvonicí a zděnou sakristií.
V interiéru kostela navrhl barevné řešení výzdoby kazetových polí stropu s převahou
modré a bílé, podle výzdoby kostela v Tiché a doporučení prof. Antonína Václavíka.
Stěny ponechal obíjené deskami tak, jak tomu bylo ve většině kostelů před úpravami
ve 2. polovině 19.století. V lodi kostela počítal s kruchtou nesenou barevnými sloupy.

Základní kámen byl položen až v srpnu 1939, stavba pokračovala pomalu a v srpnu
1941 byla dokonce úředně zastavena. Po zrušení zákazu byl kostelík dokončen na podzim
téhož roku. Vysvěcení se dočkal až po skončení války – na konci srpna 1945.

Pro nedostatek peněz zvolil tesařský mistr Fabián z Rožnova a jeho pomocníci místo
v projektu navrhovaného roubené konstrukce lodi i presbyteria méně nákladnou
trámkovou konstrukci oboustranně obíjenou deskami. Základové kameny nesou
dnes již mála čitelná místa donátorů, kteří se finančně na stavbě podíleli. Věž
dosáhla projektované výšky, stejně byl dodržen rozsah obíhající podsíně. K boku
presbyteria byla přistavěna zděná sakristie. Kostel nebyl až do poloviny
šedesátých let obklopen hřbitovem, jak je tomu dnes.

V lodi kostela byla postavena kruchta, ale bez varhan. Z výzdoby nebyla provedena
výmalba stropu, která byla nahrazena pouze nátěrem šedou barvou. Podle dochovaných
snímků bylo zařízena kostela jednoduché, oltářní obraz od Františka Hlavici zobrazoval
sv. Annu s P. Marií ve valašském kroji, oltářní mensa pocházela pravděpodobně
z nepoužívaného vybavení rožnovského kostela. V této podobě zůstal interiér kostela
až do poloviny šedesátých let. Do roku 1958 směřovalo o svátku sv. Anny patronky
vdaných žen a matek do kostelíka poutní procesí Rožnovanů za účasti početných
skupin ve valašských krojích. Pak byly průvody zakázány a k jejich obnově došlo
až v roce 2000, kdy se procesí ke sv. Anně konalo poprvé. 

Řešení interiéru kostela doznalo změny až v roce 1966, kdy tehdejší ředitel muzea Ing. Jan
Rudolf Bečák a prof. Karel Langer realizovali novou expozici, zaměřenou na vystavení
zajímavých prvků z jiných kostelů (lavice, kazatelna, kříž s korpusem Krista), ovšem bez
oltáře a ostatních liturgických předmětů. Ideologická omezení se podepsala také na
výběru obrazů a plastik, které zdobily stěny lodi a presbyteria. V této podobě znali
návštěvníci kostelík, dominantu celého areálu, téměř 40 let.

V roce 2003 schválila Vědecká rada předložené libreto na změnu expozice, která měla
představit kostel malého řemeslnického města, jakým byl Rožnov na konci 19. století.
Jako předloha byly zčásti použity původní projekty výzdoby arch. Pazofského
a archiválie popisující kostel v Rožnově před generální opravou na počátku 90. tých
let 19. století. Do lodi i presbyteria se vrátily předměty na ta místa, kde měly
podle kanonického předpisu být a plnit svou funkci. 

Nejprve ale bylo přikročeno k opravě vlastní stavby, zejména střešní krytiny,
revidoval se stav trámkové konstrukce a elektroinstalace. Realizovala se výzdoba stropu
lodi a presbyteria podle archivovaného návrhu arch. Pazofského.

Libreto předpokládalo instalaci kopií stávajících kostelních lavic, které zhotovila
stolařská dílna muzea, přemístění zpovědnice z předsíně do hlavní lodi, změnu osvětlení
včetně instalace lustru a věčného světla. Největší pozornost byla ale věnována vytvoření
oltáře odpovídajícího dobovému vkusu, když žádný originální objekt nebyl k disposici.
Návrhu a realizace oltářního obrazu sv. Anna s rodinou se ujala Mgr. Marie Chlebovská
ze Zubří, která podle formátově nevyhovující předlohy pocházející ze sbírky frýdeckého
muzea vytvořila nový oltářní obraz o výšce 180 cm. Dřevěný, bohatě vyřezávaný
rám navrhl a realizoval MgA. Martin Gaja z Hutiska. Oltářní mensa pochází
z původního inventáře, svatostánek z počátku 19.století byl dosud součástí sbírkového fondu muzea.
Stěny kostela zdobí znovu obrazy s náboženskou tématikou, dominuje obraz stětí sv. Barbory
na boku lodi, 14 zastavení křížové cesty a Snímání kříže v presbyteriu. Sakristie byla znovu
vybavena potřebným inventářem, zejména bohoslužebnými rouchy. V lodi kostela nahradila
původní kamennou křtitelnici dřevěná, zapůjčená slezsko ostravskou diecézí. 

V interiéru dosud postrádáme varhany, které navrhuje varhanářská firma R. Ponči z Krnova
a těšíme se na jejich vybudování v příštím roce.

Náklady, které si tak rozsáhlá změna v interiéru kostela vyžádala a ještě vyžádá,
jsou značné, původní rozpočet počítal s částkou 3,000.000 korun.

Proto také pokračuje veřejná sbírka, aby se kostelík sv. Anny, postavený před více
jak půl stoletím z darů obyvatel Rožnova a Valašska, zaskvěl v plné kráse
a přinášel radost všem, kteří ho navštíví.

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení